Search form

Lúkas 11:23

23Mmu anɛ apu nɛ mɛ, achi chi mǔmpap wa. Nɛ mmu anɛ ápú kwak mɛ ndu mɛ̌nyókóti bho, ǎtàkatak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index