Search form

Lúkas 11:27

Maŋák amɛn tɛtɛp

27Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, ngɔrɛ́ amɔt amɛm ngɛ́mtáy bo abhɛn bachi arɛ arɛm ntá Yesu nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Ɛ́rɨ ɛcha ntá ngɔrɛ́ anɛ ábhé wɔ, achyɛ wɔ amɨ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index