Search form

Lúkas 11:28

28Yesu akɛmɛ bɛ, “Bo abhɛn ɛyap ɛrɨ ɛcha chi abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ mánkʉ nɔkɔ mbɔ ɛnyǔ ɛ́yàŋ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index