Search form

Lúkas 11:29

Bárɛ́m bɛ Yesu ántɔ́ŋ ɛrɨŋɨ́ maknkay

(Mt 12.38-42)

29Ɛnɛ́ bo báchák báchɛ̀m arɛ́ mándɔk nɔkɔ chi ambɨ, Yesu abho bɛrɛm ntá yap bɛ, “Mkpáká bho anɛ ɛchɔŋ ábɛp acha! Bábhɛ̀p bɛ mántɔ́ŋ bhɔ́ ɛrɨŋɨ́ maknkay. Kɛ yɛ̌ ɛmɔ́t mpu tɔŋ bhɔ, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt ɛnɛ Jóna.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index