Search form

Lúkas 11:3

3Chiɛ́ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp, ɛnǐ nɛnyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index