Search form

Lúkas 11:30

30Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Jóna achi nyaka ɛrɨŋ ntá bo Ninivɛ, ɛnyu yɔ kɛ̌ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí bhak chɔŋ ɛrɨŋ ntá mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index