Search form

Lúkas 11:32

32Ndǔ nywɔbhɛ́ manyé, chɔŋ bǒ Ninivɛ mángati be bho mkpáká mmɨk anɛ ɛchɔŋ bɛ́ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ bhe mbɔnyunɛ mpok bɔ bághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Jóna aghati bhɔ, bátɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap. Nchí ghati bhe bɛ mmu achi fá nɛ́nɛ anɛ áchá Jóna, yɛ̌ nɔ, bǎpú ghok yi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index