Search form

Lúkas 11:34

34Amɨ́k ayɛka achi bɛrɔ́ŋɔ́ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ mǎngɔ mbaŋ. Mpok amɨ́k ayɛka achi arɨ́árɨ́, mmʉɛt ɛyɛka ɛnkɛm ɛ́jwi nɛ bɛdiɛ́rɛ́. Kɛ mbák amɨ́k ayɛka ápú arɨarɨ, mmʉɛt ɛyɛka ɛnkɛm ɛ́jwi nɛ ɛjuri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index