Search form

Lúkas 11:35

35Sɔt yɛ ka mpok bɛ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn bǎkaysi bɛ bɛchi be antɨ bɛ́kɛ́ bhak ɛjuri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index