Search form

Lúkas 11:36

36Mbák yɛ batɨ yɛka ankɛm ajwi nɛ bɛdiɛ́rɛ́, nɛ yɛ̌ mandú ɛjuri apu arɛ, chɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛka nɛnkɛm nɛmbak pɛ́pɛ́p, mbɔ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛrɔ́ŋɔ́ nɛ ɛ́ghɔ̀, ɛntɔŋ nɔkɔ yi mbi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index