Search form

Lúkas 11:37

Yesu aji bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

37Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm kɛpɨ ɛkɛn, mǔnkwɔ Fárisi amɔt abhɨŋɨ yi ndǔ nɛnyíɛ́ ɛkɛt ɛyi. Yesu arɔk achwe anywɔ́p, achɔkɔ amɨk mɛnyiɛ nɛnyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index