Search form

Lúkas 11:38

38Mǔnkwɔ Fárisi wu abhak maknkay bɛ́ghɔ bɛ Yesu abhɨkɨ so amɔ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋ ɛyap ɛ́tɔ́ŋ kɛ anyiɛ nɛnyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index