Search form

Lúkas 11:39

39Acha aghati mǔnkwɔ Fárisi wu bɛ, “Bě bǒnkwɔ Fárisi, bǎsɔ̀t mpok bɛ́tyɛ́t nsɛmɛ́ nchán kɛ mɛŋɛ́mɛ́ nɛ bɛbʉ́ bɛjwi be antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index