Search form

Lúkas 11:4

4Foŋorí bɛbʉ́ bhɛsɛ́,

mbɔ ɛnyu sɛ́fòŋori yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ́ bhɛsɛ bɛbʉ́.

Nɛ kɛ́ka sɛ́nchwe ndǔ nɛmɔ ɛnɛn nɛ́kʉ sɛ́nkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index