Search form

Lúkas 11:40

40Bě bɛchɨŋtǐ bho! Mandɛm anɛ aghókó ɛnyɨŋ, pú yi kɛ aghoko mmɛm nɛ nsɛm ɛyi nkwɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index