Search form

Lúkas 11:41

41Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔŋɔ bɛkʉ chi bɛsɔt mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm bɛkpʉrɛ ɛbhɛka mánchyɛ ntá bachɛ́bhɛ́bho nɛ chɔŋ bɛpɨŋ ɛbhɛka mɛnkɛm mɛ́mbak nkwɔ pɛ́pɛ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index