Search form

Lúkas 11:42

42“Bě bǒnkwɔ Fárisi, chɔŋ ɛmbɛp ntá yɛka ɛncha, mbɔnyunɛ bapú kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak ntá bho nɛ bǎbhɨkɨ kɔŋ Mandɛm. Bǎsɔt ndu bɛrɨ amɔt ndǔ baru byo mǎnchyɛ ntá Mandɛm, mǎnkʉ ɛnyumɔt nɛ mbwɔt achak. Bǎbhɔŋ bɛkɔŋ Mandɛm nɛ mǎmbak sayri nɛ bho kɛ bǎbhɨkɨ bhɔŋ bɛghɔkɔntɨk bɛbhé bɛ́chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index