Search form

Lúkas 11:43

43Bě bǒnkwɔ Fárisi, chɔŋ ɛmbɛp ntá yɛka ɛncha! Bǎkɔŋ bɛchɔkɔ ndǔ mɛnɔk kɛnókó amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl, nɛ bǎkɔ̀ŋ bɛ bo mankaka nɔkɔ bhe nɛ kɛnókó nɛfísiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index