Search form

Lúkas 11:44

44Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bǎchí mbɔ manɛm anɛ mmu ákɔ̀ amfay kɛrɨŋɨ bɛ chi manɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index