Search form

Lúkas 11:45

45Ntɔŋ ɛbhé Mandɛm amɔt arɛm ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ, mpok ɔ́rɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ɔ́chyɛ bhɛsɛ nkwɔ ntíánwɔ́p!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index