Search form

Lúkas 11:46

46Yesu akɛmɛ bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Mandɛm, chɔŋ ɛmbɛp ntá yɛka nkwɔ ɛncha! Nti achi bɛ mǎnyìɛ̀rɛ bo mámpɔ́kɔ́ mɛnwɔ́ptí batu anɛ́ be babhɔŋ bǎpú kwak bo mámbʉ́rɛ́ bɛbhé bhɔ yɛ̌ mandú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index