Search form

Lúkas 11:47

47Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bachǐmbɨ bhɛka báwày nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. Bǎtè manɛm ayap nɛ́nɛ, mǎngwati mbɨ arɛ́ bɛkʉ yɔ ándɨ́ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index