Search form

Lúkas 11:48

48Bɛkʉ ɛnyu ɛyɔ, ɛ́tɔ̀ŋ bɛ bǎchi ɛnyumɔt mbɔ bachǐmbɨ bhɛka abhɛn báwáy nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm ndǔ bǎtè bɛrɨ́ti manɛm ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index