Search form

Lúkas 11:49

49Ɛ̌tiyɔ, kɛ Mandɛm, ndǔ nɛrɨŋɨ́ndak ɛni, árɛ́mɛ́ bɛ ‘Chɔŋ ntó barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ bǒnto bha ntá bo Israɛl; nɛ chɔŋ mǎngwáy mbɔk ɛyap, nɛ mánchyɛ abhɛ́nɛ́fú bɛyǎ ɛsɔŋɔri.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index