Search form

Lúkas 11:5

5Yesu arɛm yɛ ntá yap bɛ, “Sɛ́nsɔ́t bɛ mmu ywɛka amɔt arɔ̌ŋ ntá mmʉɛrɛ ywi mpok nywɔp nɛ́gháká nɛ́ntɨ́bhɛti, adɛp nɛkok arɛm bɛ, ‘Nkwǎnɛ, nnɨkmʉɛt pwɔ mɛ bɛkpkɔkɔ́ brɛt bɛ́rát.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index