Search form

Lúkas 11:50

50Chɔŋ Mandɛm antɛmsi yɛ mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ ɛ̌ti manoŋ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mankɛm abhɛn bɔ báwáy tɛ nɛbhǒmɨk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index