Search form

Lúkas 11:51

51bɛbho nɛ Ábɛl kpát bɛghaka amʉɛt Sakaría mu báwáy nɛntɨ ɛ́fɛ́mɛ́ akap nɛ ɛkɛrákap Mandɛm. Nchí ghati bhe bɛ chɔŋ Mandɛm antɛmsi mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ ɛ̌ti bawú yɔ ankɛm!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index