Search form

Lúkas 11:52

52Bě batɔŋ ɛbhé Mandɛm, chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha! Bǎbhɛsɛ ɛfɨŋɨ́ ɛnɛ mánɛ̀nɛ mbǐnywɔp anɛ mmu áfʉɛ̀t arɛ́ kɛ ambɔ́ŋ nɛjwǐmɛm ndǔ barak Mandɛm. Bǎbhɨkɨ chwe arɛ, nɛ bǎchyɛt mbi ntá abhɛn báyàŋ nyaka bɛchwe arɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index