Search form

Lúkas 11:54

54Nɛ mánɔbhɛri nɔkɔ yí ndu bɛkʉ yi ákwɛ́n ndǔ ɛyɔŋɔ́nyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index