Search form

Lúkas 11:6

6Mmʉɛrɛ wa amɔt anɛ achi ambi ndǔ nɛkɔ atwɔ mɛ anywɔ́p nɛ́nɛ, nɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛnyíɛ́ bɛchyɛ yí anyiɛ!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index