Search form

Lúkas 11:7

7Mmʉɛrɛ ywɛ wu ankɛmɛ bɛ, ‘Kɛ́pɛrɛ sɔŋɔri mɛ. Nnáŋ mfe mbǐnywɔp nɛ nnáŋ mbʉrɛ nɛ bɔ̌bha. Mpú kway bɛfate bɛ nchyɛ́ wɔ yɛ̌nyɨŋ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index