Search form

Lúkas 11:8

8Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ ndǔ yi ápú kway bɛfate bɛ anchyɛ yi nɛnyíɛ́, ɛ̌ti yi achi mmʉɛrɛ ywi, abhɔŋ bɛ́fáte anchyɛ yi yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi áyaŋ mbɔnyunɛ atóŋórí bɛ́dɛ́p nɛkok kɛbhɔŋ ntíánwɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index