Search form

Lúkas 11:9

9Nchí ghati yɛ bhe bɛ́: Nɨk ka mmʉɛt ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ, chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ. Yáŋ, chɔŋ ɔngɔ. Dɛp nɛkok, chɔŋ mánɛnɛ ntá yɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index