Search form

Lúkas 12:1

Yesu ayɛp bɔ̌bhi batú bɛ bákɛ́ bhak bǒ bɛtábhá

(Mt 10.26, 27)

1Ɛnɛ Yesu árɛ́m nɔ, bo báre twɔ, kpát báyá báchá, mánjati nɔkɔ batɨ. Yesu ayambɨ arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ yís bǒnkwɔ Fárisi. Báchi chi bǒ bɛtábhá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index