Search form

Lúkas 12:10

10Nɛ chɔŋ Mandɛm amfoŋori yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, kɛ apú foŋori mmu anɛ árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index