Search form

Lúkas 12:11

11Mpok básɔ́rɛ́ bhe ambɨ ndu bɛtaŋ be amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhap nɛ bɛsí bǒbati ɛtɔk nɛ bɔgɔ́bhanɔ, bǎkɛ́ sɛmɛ ɛnyǔ bǎkwày bɛtaŋa mmʉɛt nɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ bɛrɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index