Search form

Lúkas 12:12

12Mpok ɛyɔ chɔŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántɔ́ŋ be ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛrɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index