Search form

Lúkas 12:13

Nɛkǎy ɛchɨŋti mfɔ nkáp

13Ɛnɛ́ Yesu ǎchyɛ̀ baghɔkɔ́ bhi maniɛ ɛnyu ɛyɔ, mmu amɔt amɛm ngɛ́mtáy bho arɛm ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ, ghatí mɔ́maya ánkɔ́rɛ́ nɛwú ɛtayɛsɛ ánchyɛ́ ɛbha mɛnyɨŋ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index