Search form

Lúkas 12:14

14Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Nkwánɛ, agha ábhʉ́rɛ́ mɛ́ ntaŋá manyé nɛ nkɔ́rɛ mɛnyɨŋɨ́ nɛwú ntá yɛka?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index