Search form

Lúkas 12:15

15Kɛ arɔk ambɨ arɛm ntá bo mankɛm bɛ, “Sɔt ka mpok! Kɛ́m ká mmʉɛt bɛ bǎkɛ́ fyɛ ngoŋo ndu bɛbhɔŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ. Puyɛ̌ chi bɛyǎ mɛnyɨŋ kɛ bɛ́kɛ̀m nɛpɛ́m nkwǎ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index