Search form

Lúkas 12:17

17Ɛkʉ abho bɛ́káysi andɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Chɔŋ nkʉ yi? Mbɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ nɛbhʉɛt bɛ́bhʉrɛ mbwɔt?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index