Search form

Lúkas 12:18

18Kɛ árɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, ‘Chɔŋ mmokoti bɛ̌tak ɛbha, ngoko ɛbhɛn bɛ́chɨ́kɨ́tí, mfyɛ́ mbwɔt aya nɛ mɛnyɨŋ ɛbha arɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index