Search form

Lúkas 12:19

19Ndɛm yɛ nɛ mmʉɛ́t ɛya bɛ, ‘Ɔnáŋ ɔbhɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛsɔt bɛyǎ mamiɛ́. Kɛ́pɛrɛ sɔŋɔri mmʉɛt. Nyiɛ́, nyú, ɔ́nkʉ maŋák.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index