Search form

Lúkas 12:2

2Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bakuti, chɔŋ mánɛnɛ. Nɛ ɛnɛ́ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ chɔŋ mánkʉ bo mandɨŋɨ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index