Search form

Lúkas 12:20

20Kɛ Mandɛm aghati yi bɛ, ‘Wɔ ɛchɨŋtɨ́mu! Nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛn, nɛpɛ́m ɛnɛ nɛ́may. Kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ɔ́bhʉ́rɛ́ bɛ́rɔ̀p chɔŋ chi ɛbhɛn bo bachak!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index