Search form

Lúkas 12:21

21Nɔ́ kɛ ɛ́fakari nɛ mmu anɛ ábhʉ́rɛ́ mɛnyɨŋ ntá yímbɔŋ, kɛ yi kɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ mɛnwɔp bɛsí Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index