Search form

Lúkas 12:22

Nkoŋo Yesu abhɔŋ bɛsɨkɨ ntɨ nɛ Mandɛm

(Mt 6.25-34)

22Yesu aghati yɛ baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Nɔ́ kɛ̌ nchí ghati bhe bɛ, mmu ákɛ́ bhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti nɛpɛ́m ɛni bɛ chɔŋ nyiɛ́ yi, chɔŋ mfyɛ́ yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index