Search form

Lúkas 12:24

24Yɨŋɨ́ ká kɛnɛn. Kɛ́pú kwaŋ nɛnyíɛ́ nɛ kɛ́pú fɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ. Kɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛkɛt nɛ yɛ̌ chi bɛ̌ták ɛbhɛn bɛ́bhʉ̀rɛ nɛnyíɛ́ arɛ́. Mandɛm kɛ áchyɛ̀ kɔ nɛnyíɛ́, nɛ bɛsí Mandɛm, bǎcha kɛnɛn tontó!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index