Search form

Lúkas 12:25

25Nɛ ntɨkɨ mmu ywɛka basɛ́mɛ́ ákway bɛkʉ nɛpɛ́m ɛni nɛ́nsap, yɛ chi mandú nɨŋɨnɨŋɨ nɛ́nchá ɛnyu nɛbhɔŋɔ bɛbhak?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index