Search form

Lúkas 12:26

26Mbák yɛ bapú kway bɛkʉ mandú ɛnyɨŋ mbɔ ɛyɔ, ndaká yi bǎbhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ bɛchak?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index